Hei fannt Dir déi aktualiséiert Lëschte vun de Partituren am Dokumentatiounszenter vum Piusverband, d'Lëschten ënnert "Recherche am Dokumentatiounszenter" (vu September 2015) si mëttlerweil net méi aktuell.

Mat der Ënnerstëtzung vun: